بخشنامه اتاق اصناف در خصوص پایش مصارف و رعایت اعمال محدودیت های شرکت گاز جهت مجتمع های تجاری ، عمومی و اصناف