بخشنامه اتاق اصناف در خصوص وظایف واحدهای صنفی جهت پیشگیری حداکثری از شیوع سویه جدید کرونا (اُ میکرون) و الزام دوز سوم واکسن کرونا