بخشنامه اتاق اصناف در خصوص همکاری با ماموران معاونت آمار و برنامه ریزی استانداری در طرح “داده ستانده بازرگانی و خدمات “