بخشنامه اتاق اصناف در خصوص همکاری با بازرسان اداره استاندارد با ارائه کارت شناسائی