بخشنامه اتاق اصناف در خصوص نرخ جدید گاز مایع یارانه ای