بخشنامه اتاق اصناف در خصوص نحوه گرمایش و تامین ایمنی مناسب کارگاه ها و محل اسکان کارگران