بخشنامه اتاق اصناف در خصوص منع استفاده از گاز قابل اشتعال جهت پر کردن بادکنک های جشن و همایش