بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ممنوعیت هرگونه بساط گستری در پیاده رو ها توسط اصناف با توجه به شرایط ویژه کرونا در کشور