بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ممنوعیت عرضه و فروش ژل های بازی بدون مجوز