بخشنامه اتاق اصناف در خصوص معرفی کلینیک زیبائی تانیا طب