بخشنامه اتاق اصناف در خصوص معرفی واحدهای تولید ماسک استاندارد