بخشنامه اتاق اصناف در خصوص معرفی مشاوران در امور حقوقی ، مالیاتی و تامین اجتماعی و اعلام روزهای حضور ایشان در اتاق اصناف