بخشنامه اتاق اصناف در خصوص معرفی مجدد موسسه سروش زرنگار در زمینه خدمات ثبتی