بخشنامه اتاق اصناف در خصوص معرفی شرکت نارون حساب یگانه جهت معرفی به اعضاء در خصوص آموزش ، مشاوره در امور حسابداری و مسائل مربوط به دارائی و مالیات و همچنین ارائه خدمات نرم افزاری مربوطه