بخشنامه اتاق اصناف در خصوص معرفی شرکت جهاد نصر (تولیدکننده ژنراتور برق که می تواند با گاز شهری کار نماید)