بخشنامه اتاق اصناف در خصوص معرفی دانشگاه آزاد بیضا ، شرایط پذیرش دانشجو و رشته های این دانشگاه