بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا مورخه ۹۹/۰۹/۱۵