بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مصوبات نود و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا