بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مصوبات جلسه ۹۸/۱۲/۲۵ ستاد مبارزه با کرونا