بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مصوبات جلسه هشتاد و هفتم ستاد مدیریت بیماری کرونا و لزوم رعایت هر چه بیشتر دستورالعمل های بهداشتی