بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مصوبات جلسه ۹۸/۱۲/۲۹ ستاد مبارزه با کرونا