بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مصوبات تولید و فروش ظروف یکبار مصرف