بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مزایای استقرار نسخه الکترونیک در ارائه خدمات تأمین سلامت