بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مرکز خدمات نیکوکاری حضرت احمد ابن موسی (ع)