بخشنامه اتاق اصناف در خصوص مصوبه ستاد مدیریت بیماری کرونا مبنی بر محدودیت تردد از ساعت ۲۱ الی ۴ بامداد