بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم