بخشنامه اتاق اصناف در خصوص لیست و مشخصات دفاتر پلیس ۱۰+ شهرستان شیراز