بخشنامه اتاق اصناف در خصوص قرار گرفتن سوالات پرتکرار در خصوص سامانه مودیان مالیاتی ، پایانه های فروشگاهی ، دستورالعمل ها و آئین نامه ها در وب سایت مربوطه