بخشنامه اتاق اصناف در خصوص فهرست مشاغل و کسب و کارهای مشمول استمهال حق بیمه سهم کارفرمائی برای دو ماه آذر و دی ۱۳۹۹