بخشنامه اتاق اصناف در خصوص فهرست صنایع دستی شاخص استان