بخشنامه اتاق اصناف در خصوص فراهم نمودن موجبات آزادی زندانیان جرائم غیر عمد با همت والای همکاران عزیز در صنوف مختلف