بخشنامه اتاق اصناف در خصوص عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل از سوی بانک های عامل در حوزه اصناف