بخشنامه اتاق اصناف در خصوص صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک