بخشنامه اتاق اصناف در خصوص صرفه جوئی در مصرف آب و برق