بخشنامه اتاق اصناف در خصوص صحت سنجی وسایل و لوازم توزین توسط کارشناسان و بازرسان اداره استاندارد