بخشنامه اتاق اصناف در خصوص سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی