بخشنامه اتاق اصناف در خصوص رفع تعهدات ارزی واردات کالا از محل صادرات سالهای ۹۷ تا ۹۹