بخشنامه اتاق اصناف در خصوص رفع تعلیق کارتهای بازرگانی متعهدین ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰