بخشنامه اتاق اصناف در خصوص جمع آوری هر چه سریع تر کلیه پنل های گرمایشی عمومی