بخشنامه اتاق اصناف در خصوص جذب نیروی امریه سربازی بومی در اداره کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات