بخشنامه اتاق اصناف در خصوص جدول برنامه نمایشگاهی کشور آذربایجان