بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام و به روز رسانی اطلاعات در سامانه جامع انبار