بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام طبیعت دوستان در سامانه همیار طبیعت