بخشنامه اتاق اصناف در خصوص ثبت نام در کلاس های تابستانی گوهر تراشی و گوهر شناسی