بخشنامه اتاق اصناف در خصوص توصیه های کاربردی اقدامات ایمنی جهت پیشگیری از سرقت در واحدهای صنفی