بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۸ تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰