بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تغییرات و الزامات قانون چک