بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تصمیم ستاد مدیریت بیماری کرونا جهت اعمال محدودیتها در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذر ماه