بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تسهیل ضوابط اجرائی طرح بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان