بخشنامه اتاق اصناف در خصوص تسهیلات جهت خسارت دیدگان از کرونا و سامانه کارا